Vaša oceľ
  v dobrých rukách.

Súlad

Systém oznamovateľov

Dodržiavanie zákonov, ustanovení a interných predpisov má u nás najvyššiu prioritu. Len keď sa správame v súlade so zákonmi a bezúhonne, chránime našu spoločnosť, svojich zamestnancov a svojich obchodných partnerov.

Ale kde pracujú ľudia, sa tiež môžu robiť chyby. Aby sme splnili zákonné požiadavky zákona o ochrane oznamovateľov a zákona o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci a aby sme mohli spravodlivo a primerane vyšetrovať hlásenia o porušeniach alebo nesprávnom správaní, zaviedli sme systém oznamovania.

Podozrivé prípady a sťažnosti môžu byť oznámené systému oznamovateľov dôverne a na želanie aj anonymne.

Ide napríklad o porušovanie protimonopolného a súťažného zákona, zákona životného prostredia, porušenia ľudských práv, ale aj dôkazy o korupcii, krádežiach, praní špinavých peňazí a inej trestnej činnosti.

Informácie o porušovaní pravidiel môžu okrem zamestnancov poskytnúť aj obchodní partneri, zákazníci a iné tretie strany, ak poskytnú konkrétne informácie.

Hlásenie pritom môže byť doručené vo všetkých jazykoch. V prípade potreby sa zabezpečí preklad.

Nezabudnite, najmä pri anonymných oznámeniach, že poznámka je formulovaná čo najkonkrétnejšie a prípadne, aby boli priložené dokumenty, ktoré podporujú vaše podozrenie.

Okrem toho pomôže, keď budete k dispozícii ohlasovni pre prípad ďalších otázok. V opačnom prípade nemožno vec objasniť a ani komunikovať o priebehu konania.

Kontakt SK

Aby sme zaručili čo najväčšiu ochranu oznamovateľov a dotknutých osôb, zriadili sme nezávislý dôveryhodný orgán, koncern atarax. Dôvera je ich vec, tu ste v dobrých rukách.

Na zabezpečenie úplnej dôvernosti sú k dispozícii nasledujúce komunikačné kanály:

 • Whistleblower telefonická hotline: +49 160 96 21 08 39
  (pondelok – piatok 08.30 – 17.00 h, okrem sviatkov)
 • E-mailom na: complianceataraxde
 • Cez portál oznamovateľov s kontaktným formulárom:

  https://www.atarax.de/de/startseite/leistungen/hinweisgeberportal

  Cez odkaz sa dostanete na portál oznamovateľov koncernu atarax. Samozrejme, toto preposielanie sa nebude spätne sledovať.

 • Písomné hlásenie poštou na adresu:

  atarax Unternehmensgruppe, Luitpold-Maier-Str. 7, D-91074 Herzogenaurach

 • Na žiadosť oznamovateľa je tiež možné prostredníctvom týchto kanálov podať oznámenie v primeranej lehote pri dôvernom osobnom stretnutí.
 • Digitálny systém oznamovateľov na adrese https://wiegel.hintbox.eu

Informácie o spracúvaní vašich údajov nájdete v našom
oznámení o ochrane údajov.

Postup SK

Podrobnosti o priebehu konania môžete nájsť v našom procesnom poriadku.

Vaša oceľ v dobrých rukách.