Vaša oceľ
  v dobrých rukách.

Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy aktualizované: 15.10.2020

1. Prehľad ochrany údajov všeobecný

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie Vám poskytnú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s Vašimi osobnými informáciami pri návšteve našich webových stránok. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaný. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov uvedených nižšie.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke? 
Údaje získavané na tejto webovej stránke spracováva prevádzkovateľ webových stránok. Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete na požadovanom právnom upozornení webovej stránky.

Ako zhromažďujeme Vaše údaje? 
Niektoré údaje sa zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.
Ďalšie údaje zhromažďujú automaticky naše informačné systémy pri návšteve webových stránok. Sú to predovšetkým technické údaje, napríklad prehliadač a operačný systém, ktorý používate pri prístupe na stránku alebo čas prístupu na stránku. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na naše webové stránky.

Na čo používame Vaše údaje?
Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo správne fungovanie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu toho, ako návštevníci naše stránky používajú. Údaje, ktoré nám poskytnete v kontaktnom formulári, používame na to, aby sme Vás kontaktovali a spracovali Vašu žiadosť.

Aké máte práva v súvislosti s Vašimi údajmi? 
Vždy máte právo bezplatne požadovať informácie o uložených osobných údajoch, ich zdroji, príjemcoch a účeloch ich spracúvania. Máte tiež právo požiadať o opravu, obmedzenie alebo vymazanie Vašich osobných údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v právnom upozornení. Môžete samozrejme tiež podať sťažnosť aj príslušným regulačným orgánom.

Analýza a nástroje tretích strán

Vaša návšteva našej webovej stránky môže byť štatisticky vyhodnocovaná. K tomu dochádza v prvom rade pomocou súborov cookie a analytických programov. Analýza správania na webovej stránke je zvyčajne anonymná, t. j. nie je možné spätne identifikovať konkrétnu osobu. Môžete namietať proti tejto analýze alebo jej zabrániť tým, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito zásadami ochrany osobných údajov s nimi zaobchádzame.

Ak použijete túto webovú stránku, budú spracovávané rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaný. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje získavame a na čo ich používame. Vysvetľujú tiež, ako a na aký účel sa to deje.

Upozorňujeme, že prenos údajov prostredníctvom internetu (napríklad prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môže vykazovať nedostatky v zabezpečení. Úplná ochrana Vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, pokiaľ to tu nie je výslovne uvedené.

Oznámenie týkajúce sa strany zodpovednej za túto webovú stránku

Osoba zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke (tzv. prevádzkovateľ osobných údajov) je:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg, Nemecko

Telefón: +49 911 324 20-200
E-mail: infowiegelde

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).

Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov

Mnoho operácií, pri ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov, je možných len s Vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Na to postačuje, aby ste nám to oznámili zaslaním neformálneho e-mailu. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo podávať sťažnosti dozorným orgánom

Ak došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane osobných údajov, môže dotknutá osoba podať sťažnosť príslušným dozorným orgánom. Príslušným dozorným orgánom pre záležitosti súvisiace s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov je krajinská zodpovedná osoba pre príslušnú spolkovú krajinu, v ktorej má naša spoločnosť sídlo. Zoznam zodpovedných osôb pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom linku:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Taktiež sa môžete obrátiť na dozorný orgán Vašej krajiny, pre Slovenskú republiku je príslušný: Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, Email: statny.dozorpdp.govsk.

Právo na prenos údajov

Máte právo získať údaje, ktoré automatizovane spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, je to realizované iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú napríklad objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky pošlete, šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať v riadku adresy Vášho prehliadača, keď sa zmení z "http: //" na "https: //" a v paneli s adresou Vášho prehliadača sa zobrazí ikona zámku.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám poskytnete, nemôžu tretie strany prečítať.

Informácie, obmedzenie, výmaz

Ak to umožňuje zákon, máte právo bezplatne kedykoľvek požadovať informácie o všetkých Vašich osobných údajoch, ktoré sú spracúvané, ako aj o ich zdroji, príjemcoch a účeloch, na ktoré boli spracúvané a prípadne právo na ich opravu, obmedzenie spracúvania alebo ich výmaz. V tejto súvislosti, alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa témy osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v našom právnom upozornení.

Námietky proti propagačným e-mailom

Týmto výslovne odmietame použitie kontaktných údajov zverejnených v právnom oznámení na zasielanie propagačných a informačných materiálov, ktoré nie sú výslovne požadované. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo podniknúť príslušné právne kroky v prípade doručenia nevyžiadaných reklamných informácií (napr. spamový e-mail).

3. Získavanie údajov na našej webovej stránke

Cookies

Webové stránky používajú čiastočne súbory cookies. Súbory cookies nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookies Vám pomáhajú prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie používať naše webové stránky. Súbory cookies sú malé textové súbory ukladané Vaším prehliadačom do Vášho počítača.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies". Po ukončení návštevy webovej stránky sa automaticky vymažú. Ďalšie súbory cookies zostávajú v pamäti zariadenia, kým ich neodstránite, alebo do uplynutia stanovených lehôt (viď nižšie). Tieto súbory cookies umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri ďalšej návšteve webovej stránky.

Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies, prípadne, aby ste sa mohli individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookie prijať alebo odmietnuť. Váš prehliadač môže byť nastavený na automatické prijímanie súborov cookies za určitých podmienok, alebo ich vždy odmietnuť, alebo automaticky odstrániť súbory cookies pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

Cookies, ktoré sú potrebné na vykonanie operácií na našej webovej stránke (v rámci elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať), nevyžadujú Váš súhlas na ich uloženie, nakoľko by bez nich nebolo možné technicky a optimalizovane poskytovať naše služby. Ak sú uložené aj iné súbory cookies (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu Vášho správania pri surfovaní), sú tieto súbory cookies riešené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov samostatne.

Protokoly servera

Prevádzkovateľ webových stránok neukladá tzv. protokoly servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme údaje zadané vo formulári, vrátane poskytnutých kontaktných údajov, aby sme odpovedali na Vašu otázku a akékoľvek následné otázky. Tieto informácie bez Vášho súhlasu nikomu neposkytujeme.

Spracovanie údajov zadaných do kontaktného formulára tak prebieha buď na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo vybavení Vašej požiadavky (článok 6 ods. 1 písm. b Nariadenia GDPR), alebo na základe plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení, ak Vaša požiadavka súvisí s našim vzájomným zmluvným vzťahom (článok 6 ods. 1 písm. f Nariadenia GDPR).

Údaje, ktoré zadáte v kontaktnom formulári, uchováme do vybavenia Vašej požiadavky, najdlhšie však do uplynutia 3 mesiacov, resp. do uplynutia príslušných premlčacích lehôt vzťahujúcich sa na náš vzťah, ak tento účel spracovania zanikne. Akékoľvek povinné zákonné ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú doby uchovávania údajov, zostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

4. Analýza a inzercia

Matomo (predtým Piwik)

Táto webová stránka využíva webovú službu Matomo. Poskytovateľom služby Matomo je spoločnosť InnoCraft Ltd. („Matomo“), 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Túto analytickú službu prevádzkujeme na našom vlastnom webovom serveri, teda nedochádza k poskytovaniu údajov tretím osobám.

V rámci služby Matomo dochádza k ukladaniu Vašej IP adresy, táto je však predtým anonymizovaná. V rámci služby Matomo nedochádza ku spracúvaniu osobných údajov.

Matomo používa súbory cookies. Sú to textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Na tento účel sú anonymizované informácie vytvorené cookies o používaní týchto webových stránok uložené na našom serveri. Súbory cookie Matomo ostávajú v zariadení po dobu 30 dní. Informácie vygenerované prostredníctvom súborov cookies o používaní tejto webstránky nie sú poskytované tretím osobám.

Pred samotným uložením súborov cookies potrebných pre Matomo si od Vás vyžiadame súhlas k tomuto uloženiu, ktorý môžete kedykoľvek s účinkami do budúcna odvolať. V prípade, že tento súhlas odvoláte (napr. zodpovedajúcim nastavením Vášho prehliadača), uloží sa do Vášho prehliadača súbor zvaný opt-out-cookie, ktorý zabráni, aby Matomo ukladalo dáta o Vašom užívaní našich webových stránok. Ak následne Vaše cookies vymažete, bude to mať za následok, že príde aj k zmazaniu vyššie uvedeného opt-out-cookie. Matomo cookies tak musíte pri Vašej opätovnej návšteve znovu deaktivovať. Upozorňujeme, že v prípade zamedzenia ukladania cookies prostredníctvom nastavenia prehliadača nemusí byť možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie týchto webových stránok.

Ak chcete odmietnuť ukladanie Matomo cookies, alebo do budúcnosti rozhodnúť o používaní Matomo cookies, postupujte prosím buď vyššie uvedeným spôsobom alebo kliknite na odkaz „súbory cookies“ v päte našej webovej stránky.

5. Pluginy a nástroje

Google Mapy

Táto webová lokalita využíva službu prostredníctvom rozhrania API mapovú službu Mapy Google. Prevádzkuje ju spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak chcete používať Mapy Google, je potrebné uložiť Vašu IP adresu. Tieto informácie sa vo všeobecnosti prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Poskytovateľ tejto stránky nemá vplyv na tento prenos údajov.

Použitie služby Mapy Google je v záujme sprístupnenia našich webových stránok a uľahčenia umiestnenia miest, ktoré sme určili na webových stránkach.

V prípade, ak sa budú v rámci služby Mapy Google do Vášho zariadenia ukladať súbory cookies, ktoré nie sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok, tak pred samotným uložením týchto súborov cookies si od Vás vyžiadame súhlas k tomuto uloženiu, ktorý môžete kedykoľvek do budúcna odvolať.  V prípade, ak tento súhlas odvoláte (napríklad príslušným nastavením Vášho prehliadača), uloží sa do Vášho prehliadača súbor zvaný opt-out-cookie, ktorý zabráni, aby sa na Google prenášali a u nich ukladali Vaše údaje. K odmietnutiu ukladania cookies, alebo k opätovnému povoleniu ich používania, postupujte prosím buď vyššie popísaným spôsobom, alebo kliknite na odkaz „súbory cookie“ v päte našej webovej stránky.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov o používateľoch nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na adrese:
https://policies.google.com/privacy?hl=sk

YouTube (s rozšírenou ochranou osobných údajov)

Táto webová stránka obsahuje videá zo stránky YouTube. Poskytovateľom stránky YouTube je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Využívame službu YouTube s rozšírenou formou ochrany osobných údajov. Dôsledkom toho je podľa YouTube, že YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky pred tým, ako si pozrú video umiestnené na našej webovej stránke zdieľané zo stránky YouTube. Poskytovanie údajov partnerom YouTube však tým nemusí byť vylúčené. YouTube – nezávisle na tom, či sa rozhodnete pozrieť YouTube video na našej webovej stránke  - môže nadväzovať spojenie k sieti Google DoubleClick.

Akonáhle spustíte YouTube Video na tejto webovej stránke, vytvorí sa pripojenie k serverom služby YouTube. Pritom je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu YouTube, môže YouTube priradiť Vaše správanie v prehliadaní priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Po spustení YouTube videa na našej webovej stránke môže YouTube ukladať na Vaše koncové zariadenia súbory cookie. S pomocou týchto súborov môže YouTube získať údaje o návštevníkoch týchto webových stránok, pričom tieto údaje môžu byť o.i. použité k tvorbe video štatistík, k vylepšeniu užívateľského komfortu a k zamedzeniu podvodného správania. V prípade cookies, ktoré nie sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok, si od Vás pred ich uložením vyžiadame súhlas k tomuto uloženiu, ktorý môžete kedykoľvek do budúcna odvolať.

Na dobu uloženia súborov cookies tretích strán (Google) nemáme žiaden vplyv. Tieto cookies však môžete zo svojho koncového zariadenia kedykoľvek zmazať.

Po spustení YouTube videa na našich webových stránkach môžu byť prípadne spustené aj ďalšie procesy spracúvania osobných údajov, na ktoré my nemáme žiaden vplyv.

Službu YouTube využívame v záujme atraktívneho zobrazenia našej internetovej ponuky.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov pri Youtube nájdete v prehlásení o ochrane údajov YouTube na stránke:
https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Vaša oceľ v dobrých rukách.