Vaša oceľ
  v dobrých rukách.

Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy aktualizované: 15.10.2020 

 

1. Prehľad ochrany údajov všeobecný

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie Vám poskytnú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s Vašimi osobnými informáciami pri návšteve našich webových stránok. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaný. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov uvedených nižšie.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke? 
Údaje získavané na tejto webovej stránke spracováva prevádzkovateľ webových stránok. Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete na požadovanom právnom upozornení webovej stránky.

Ako zhromažďujeme Vaše údaje? 
Niektoré údaje sa zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.
Ďalšie údaje zhromažďujú automaticky naše informačné systémy pri návšteve webových stránok. Sú to predovšetkým technické údaje, napríklad prehliadač a operačný systém, ktorý používate pri prístupe na stránku alebo čas prístupu na stránku. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na naše webové stránky.

Na čo používame Vaše údaje?
Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo správne fungovanie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu toho, ako návštevníci naše stránky používajú. Údaje, ktoré nám poskytnete v kontaktnom formulári, používame na to, aby sme Vás kontaktovali a spracovali Vašu žiadosť.

Aké máte práva v súvislosti s Vašimi údajmi? 
Vždy máte právo bezplatne požadovať informácie o uložených osobných údajoch, ich zdroji, príjemcoch a účeloch ich spracúvania. Máte tiež právo požiadať o opravu, obmedzenie alebo vymazanie Vašich osobných údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v právnom upozornení. Môžete samozrejme tiež podať sťažnosť aj príslušným regulačným orgánom.

Analýza a nástroje tretích strán

Vaša návšteva našej webovej stránky môže byť štatisticky vyhodnocovaná. K tomu dochádza v prvom rade pomocou súborov cookie a analytických programov. Analýza správania na webovej stránke je zvyčajne anonymná, t. j. nie je možné spätne identifikovať konkrétnu osobu. Môžete namietať proti tejto analýze alebo jej zabrániť tým, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito zásadami ochrany osobných údajov s nimi zaobchádzame.

Ak použijete túto webovú stránku, budú spracovávané rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaný. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje získavame a na čo ich používame. Vysvetľujú tiež, ako a na aký účel sa to deje.

Upozorňujeme, že prenos údajov prostredníctvom internetu (napríklad prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môže vykazovať nedostatky v zabezpečení. Úplná ochrana Vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, pokiaľ to tu nie je výslovne uvedené.

Oznámenie týkajúce sa strany zodpovednej za túto webovú stránku

Osoba zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke (tzv. prevádzkovateľ osobných údajov) je:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg, Nemecko

Telefón: +49 911 324 20-200
E-mail: infowiegelde

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).

Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov

Mnoho operácií, pri ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov, je možných len s Vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Na to postačuje, aby ste nám to oznámili zaslaním neformálneho e-mailu. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo podávať sťažnosti dozorným orgánom

Ak došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane osobných údajov, môže dotknutá osoba podať sťažnosť príslušným dozorným orgánom. Príslušným dozorným orgánom pre záležitosti súvisiace s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov je krajinská zodpovedná osoba pre príslušnú spolkovú krajinu, v ktorej má naša spoločnosť sídlo. Zoznam zodpovedných osôb pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom linku:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Taktiež sa môžete obrátiť na dozorný orgán Vašej krajiny, pre Slovenskú republiku je príslušný: Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, Email: statny.dozorpdp.govsk.

Právo na prenos údajov

Máte právo získať údaje, ktoré automatizovane spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, je to realizované iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú napríklad objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky pošlete, šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať v riadku adresy Vášho prehliadača, keď sa zmení z "http: //" na "https: //" a v paneli s adresou Vášho prehliadača sa zobrazí ikona zámku.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám poskytnete, nemôžu tretie strany prečítať.

Informácie, obmedzenie, výmaz

Ak to umožňuje zákon, máte právo bezplatne kedykoľvek požadovať informácie o všetkých Vašich osobných údajoch, ktoré sú spracúvané, ako aj o ich zdroji, príjemcoch a účeloch, na ktoré boli spracúvané a prípadne právo na ich opravu, obmedzenie spracúvania alebo ich výmaz. V tejto súvislosti, alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa témy osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v našom právnom upozornení.

Námietky proti propagačným e-mailom

Týmto výslovne odmietame použitie kontaktných údajov zverejnených v právnom oznámení na zasielanie propagačných a informačných materiálov, ktoré nie sú výslovne požadované. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo podniknúť príslušné právne kroky v prípade doručenia nevyžiadaných reklamných informácií (napr. spamový e-mail).

3. Získavanie údajov na našej webovej stránke

Cookies

Webové stránky používajú čiastočne súbory cookies. Súbory cookies nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookies Vám pomáhajú prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie používať naše webové stránky. Súbory cookies sú malé textové súbory ukladané Vaším prehliadačom do Vášho počítača.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies". Po ukončení návštevy webovej stránky sa automaticky vymažú. Ďalšie súbory cookies zostávajú v pamäti zariadenia, kým ich neodstránite, alebo do uplynutia stanovených lehôt (viď nižšie). Tieto súbory cookies umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri ďalšej návšteve webovej stránky.

Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies, prípadne, aby ste sa mohli individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookie prijať alebo odmietnuť. Váš prehliadač môže byť nastavený na automatické prijímanie súborov cookies za určitých podmienok, alebo ich vždy odmietnuť, alebo automaticky odstrániť súbory cookies pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

Cookies, ktoré sú potrebné na vykonanie operácií na našej webovej stránke (v rámci elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať), nevyžadujú Váš súhlas na ich uloženie, nakoľko by bez nich nebolo možné technicky a optimalizovane poskytovať naše služby. Ak sú uložené aj iné súbory cookies (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu Vášho správania pri surfovaní), sú tieto súbory cookies riešené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov samostatne.

Protokoly servera

Prevádzkovateľ webových stránok neukladá tzv. protokoly servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme údaje zadané vo formulári, vrátane poskytnutých kontaktných údajov, aby sme odpovedali na Vašu otázku a akékoľvek následné otázky. Tieto informácie bez Vášho súhlasu nikomu neposkytujeme.

Spracovanie údajov zadaných do kontaktného formulára tak prebieha buď na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo vybavení Vašej požiadavky (článok 6 ods. 1 písm. b Nariadenia GDPR), alebo na základe plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení, ak Vaša požiadavka súvisí s našim vzájomným zmluvným vzťahom (článok 6 ods. 1 písm. f Nariadenia GDPR).

Údaje, ktoré zadáte v kontaktnom formulári, uchováme do vybavenia Vašej požiadavky, najdlhšie však do uplynutia 3 mesiacov, resp. do uplynutia príslušných premlčacích lehôt vzťahujúcich sa na náš vzťah, ak tento účel spracovania zanikne. Akékoľvek povinné zákonné ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú doby uchovávania údajov, zostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

4. Analýza a inzercia

Matomo (predtým Piwik)

Táto webová stránka využíva webovú službu Matomo. Poskytovateľom služby Matomo je spoločnosť InnoCraft Ltd. („Matomo“), 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Túto analytickú službu prevádzkujeme na našom vlastnom webovom serveri, teda nedochádza k poskytovaniu údajov tretím osobám.

V rámci služby Matomo dochádza k ukladaniu Vašej IP adresy, táto je však predtým anonymizovaná. V rámci služby Matomo nedochádza ku spracúvaniu osobných údajov.

Matomo používa súbory cookies. Sú to textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Na tento účel sú anonymizované informácie vytvorené cookies o používaní týchto webových stránok uložené na našom serveri. Súbory cookie Matomo ostávajú v zariadení po dobu 30 dní. Informácie vygenerované prostredníctvom súborov cookies o používaní tejto webstránky nie sú poskytované tretím osobám.

Pred samotným uložením súborov cookies potrebných pre Matomo si od Vás vyžiadame súhlas k tomuto uloženiu, ktorý môžete kedykoľvek s účinkami do budúcna odvolať. V prípade, že tento súhlas odvoláte (napr. zodpovedajúcim nastavením Vášho prehliadača), uloží sa do Vášho prehliadača súbor zvaný opt-out-cookie, ktorý zabráni, aby Matomo ukladalo dáta o Vašom užívaní našich webových stránok. Ak následne Vaše cookies vymažete, bude to mať za následok, že príde aj k zmazaniu vyššie uvedeného opt-out-cookie. Matomo cookies tak musíte pri Vašej opätovnej návšteve znovu deaktivovať. Upozorňujeme, že v prípade zamedzenia ukladania cookies prostredníctvom nastavenia prehliadača nemusí byť možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie týchto webových stránok.

Ak chcete odmietnuť ukladanie Matomo cookies, alebo do budúcnosti rozhodnúť o používaní Matomo cookies, postupujte prosím buď vyššie uvedeným spôsobom alebo kliknite na odkaz „súbory cookies“ v päte našej webovej stránky.

5. Pluginy a nástroje

Google Mapy

Táto webová lokalita využíva službu prostredníctvom rozhrania API mapovú službu Mapy Google. Prevádzkuje ju spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak chcete používať Mapy Google, je potrebné uložiť Vašu IP adresu. Tieto informácie sa vo všeobecnosti prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Poskytovateľ tejto stránky nemá vplyv na tento prenos údajov.

Použitie služby Mapy Google je v záujme sprístupnenia našich webových stránok a uľahčenia umiestnenia miest, ktoré sme určili na webových stránkach.

V prípade, ak sa budú v rámci služby Mapy Google do Vášho zariadenia ukladať súbory cookies, ktoré nie sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok, tak pred samotným uložením týchto súborov cookies si od Vás vyžiadame súhlas k tomuto uloženiu, ktorý môžete kedykoľvek do budúcna odvolať.  V prípade, ak tento súhlas odvoláte (napríklad príslušným nastavením Vášho prehliadača), uloží sa do Vášho prehliadača súbor zvaný opt-out-cookie, ktorý zabráni, aby sa na Google prenášali a u nich ukladali Vaše údaje. K odmietnutiu ukladania cookies, alebo k opätovnému povoleniu ich používania, postupujte prosím buď vyššie popísaným spôsobom, alebo kliknite na odkaz „súbory cookie“ v päte našej webovej stránky.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov o používateľoch nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na adrese:
https://policies.google.com/privacy?hl=sk

YouTube (s rozšírenou ochranou osobných údajov)

Táto webová stránka obsahuje videá zo stránky YouTube. Poskytovateľom stránky YouTube je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Využívame službu YouTube s rozšírenou formou ochrany osobných údajov. Dôsledkom toho je podľa YouTube, že YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky pred tým, ako si pozrú video umiestnené na našej webovej stránke zdieľané zo stránky YouTube. Poskytovanie údajov partnerom YouTube však tým nemusí byť vylúčené. YouTube – nezávisle na tom, či sa rozhodnete pozrieť YouTube video na našej webovej stránke  - môže nadväzovať spojenie k sieti Google DoubleClick.

Akonáhle spustíte YouTube Video na tejto webovej stránke, vytvorí sa pripojenie k serverom služby YouTube. Pritom je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu YouTube, môže YouTube priradiť Vaše správanie v prehliadaní priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Po spustení YouTube videa na našej webovej stránke môže YouTube ukladať na Vaše koncové zariadenia súbory cookie. S pomocou týchto súborov môže YouTube získať údaje o návštevníkoch týchto webových stránok, pričom tieto údaje môžu byť o.i. použité k tvorbe video štatistík, k vylepšeniu užívateľského komfortu a k zamedzeniu podvodného správania. V prípade cookies, ktoré nie sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok, si od Vás pred ich uložením vyžiadame súhlas k tomuto uloženiu, ktorý môžete kedykoľvek do budúcna odvolať.

Na dobu uloženia súborov cookies tretích strán (Google) nemáme žiaden vplyv. Tieto cookies však môžete zo svojho koncového zariadenia kedykoľvek zmazať.

Po spustení YouTube videa na našich webových stránkach môžu byť prípadne spustené aj ďalšie procesy spracúvania osobných údajov, na ktoré my nemáme žiaden vplyv.

Službu YouTube využívame v záujme atraktívneho zobrazenia našej internetovej ponuky.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov pri Youtube nájdete v prehlásení o ochrane údajov YouTube na stránke:
https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Duty to inform according to Art. 13 and Art. 14 GDPR for applicants

Last update: July 27, 2021

 

Data controller

Name and contact details of the data controller

  WIEGEL Aitrach Feuerverzinken GmbH
  An der Chaussee 5, 88319 Aitrach
  IČ DPH DE279209786, Registergericht Ulm HRB 726914
  whf.infowiegelde

  WIEGEL Bodelshausen Feuerverzinken GmbH
  Höfelstraße 11 - 13, 72411 Bodelshausen
  IČ DPH DE813316241, Registergericht Stuttgart HRB 382265
  wof.infowiegelde

  WIEGEL Bopfingen Feuerverzinken GmbH
  Carl-Zeiss-Straße 7, 73441 Bopfingen
  IČ DPH DE144638082, Registergericht Ulm HRB 520059
  wpf.infowiegelde

  WIEGEL Breitengüßbach Feuerverzinken GmbH
  Industriering 23 , 96149 Breitengüßbach
  IČ DPH DE813328769, Registergericht Bamberg HRB 4519
  wbf.infowiegelde

  WIEGEL Denkendorf Feuerverzinken GmbH
  Alemannenstraße 12, 85095 Denkendorf
  IČ DPH DE279209794, Registergericht Ingolstadt HRB 6054
  wdf.infowiegelde

  TKS Telekommunikationsbau Services GmbH
  Bahnhofstraße 7, 39307 Genthin, OT Dretzel
  IČ DPH DE264857935, Registergericht Stendal HRB 8796
  infotks-dretzelde

  WIEGEL Eching Feuerverzinken GmbH
  Dieselstraße 31, 85386 Eching
  IČ DPH DE813316225, Registergericht München HRB 139871
  wef.infowiegelde

  WIEGEL Essenbach Feuerverzinken GmbH
  Siemensstraße 15, 84051 Essenbach
  IČ DPH DE279209809, Registergericht Landshut HRB 8598
  wsf.infowiegelde

  WIEGEL Feuchtwangen Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Landersfeld 104, 91555 Feuchtwangen
  IČ DPH DE147635012, Registergericht Ansbach HRA 4061
  wff.infowiegelde

  WIEGEL Graben Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Zeppelinstraße 4, 86836 Graben
  IČ DPH DE132907842, Registergericht Augsburg HRA 18275
  waf.infowiegelde

  WIEGEL Großostheim Feuerverzinken GmbH
  Bauhofstraße 21, 63762 Großostheim
  IČ DPH DE813321056, Registergericht Aschaffenburg HRB 8229
  sgf.infowiegelde

  WIEGEL Grüna Feuerverzinken GmbH
  Mittelbacher Straße 11, 09224 Chemnitz, OT Grüna
  IČ DPH DE813316268, Registergericht Chemnitz HRB 19212
  wgf.infowiegelde

  WIEGEL Günzburg Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Kimmerle-Ring 3, 89312 Günzburg
  IČ DPH DE259908772, Registergericht Memmingen HRA 11631
  wzf.infowiegelde

  WIEGEL Ichtershausen Feuerverzinken GmbH
  Industriestraße 5, 99334 Amt Wachsenburg / GWG Thörey
  IČ DPH DE813312682, Registergericht Jena HRB 112004
  wif.infowiegelde

  WIEGEL Isseroda Pulverbeschichten GmbH & Co KG
  OT Isseroda, Troistedter Weg 13, 99428 Grammetal
  IČ DPH DE133499487, Registergericht Jena HRA 102476
  wip.infowiegelde

  WIEGEL Jena Feuerverzinken GmbH
  Göschwitzer Straße 44, 07745 Jena
  IČ DPH DE279209817, Registergericht Jena HRB 507062
  wjf.infowiegelde

  WIEGEL Kittlitz Feuerverzinken GmbH
  Am Flössel 8 / Gewerbepark, 02708 Löbau, OT Kittlitz
  IČ DPH DE813328785, Registergericht Dresden HRB 20308
  wkf.infowiegelde

  WIEGEL Lauchhammer Feuerverzinken GmbH
  Salzseestraße 1-5, 01979 Lauchhammer
  IČ DPH DE813316209, Registergericht Cottbus HRB 6409 CB
  wlf.infowiegelde

  WIEGEL Neuwied Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Rudolf-Diesel-Straße 9, 56566 Neuwied
  IČ DPH DE811628993, Registergericht Montabaur HRA 11827
  wwf.infowiegelde

  WIEGEL Plankstadt Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Brauereistraße 16, 68723 Plankstadt
  IČ DPH DE319066575, Registergericht Mannheim HRA 708276
  wfp.infowiegelde

  WIEGEL Plattling Feuerverzinken GmbH
  Pankofen Mühle 2, 94447 Plattling
  IČ DPH DE813312658, Registergericht Deggendorf HRB 2359
  kpf.infowiegelde

  WIEGEL Parey GmbH & Co KG
  Hans-Wiegel-Straße 1, 39319 Jerichow, OT Redekin
  IČ DPH DE132518009, Registergericht Stendal HRA 2639
  infowiegel-pareyde

  WIEGEL Rheinau Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Im Kirchkopf 6, 77866 Rheinau
  IČ DPH DE262522469, Registergericht Freiburg HRA 701198
  wuf.infowiegelde

  WIEGEL Trusetal Feuerverzinken GmbH
  Im Beierstal 9, 98596 Brotterode-Trusetal
  IČ DPH DE813321048, Registergericht Jena HRB 305902
  wtf.infowiegelde

  WIEGEL Zittau Korrosionsschutz GmbH
  Dittelsdorfer Straße 8, 02763 Zittau
  IČ DPH DE158000561, Registergericht Dresden HRB 5527
  ksz.infowiegelde

  WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
  Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg
  IČ DPH DE133499157, Registergericht Nürnberg HRA 10226
  infowiegelde

  WIEGEL Management & Consulting GmbH
  Hans-Bunte-Str. 25, 90431 Nürnberg
  IČ DPH DE249753197, Registergericht Nürnberg HRB 22712
  WMC.infowiegelde

  WIEGEL Innovation und Technologie GmbH
  Hans-Bunte-Str. 25, 90431 Nürnberg
  IČ DPH DE323265758, Registergericht Nürnberg HRB 35860
  WIT.infowiegelde

  WIEGEL Höchstadt Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Etzelskirchener Straße 5, 91315 Höchstadt a.d.Aisch
  IČ DPH DE288639603, Registergericht Fürth HRA 10132
  wmf.infowiegelde

  PBH Pulverbeschichtung Höchstadt GmbH
  Etzelskirchener Straße 7, 91315 Höchstadt a.d.Aisch
  IČ DPH DE304615128, Registergericht Fürth HRB 15363
  infopbh-pulverde

Name and contact details of the data protection officer

Gisela Pöllinger
Datenschutz Pöllinger GmbH 
Dresdner Str. 38, 92318 Neumarkt, Germany

Phone: +49 9181 270 577-0 
datenschutzdatenschutz-poellingerde

Processing framework and origin of the data

Purpose and legal basis for processing Art. 6, para. 1, lit. a, b, f GDPR

Applicant data:

Collection, processing or use of personal data of applicants is carried out for the purpose of implementing as well as processing the application procedure and assessing the extent to which there is a suitability for a position in question.

The processing of your applicant data is necessary in order to be able to decide on the establishment of an employment relationship. The primary legal basis for this is Art. 6 (1) b) GDPR. If the processing of your data is based on consent, you have the right to revoke your consent at any time with effect for the future. Furthermore, we may also process your data for the exercise of domiciliary rights (video surveillance of public spaces pursuant to Art. 6 para. 1 f) GDPR in conjunction with. § 26 para.1 BDSG-neu). The processing of special categories of personal data (e.g. health data) is based on your consent pursuant to Art. 9 para. 2a) GDPR, unless legal permissions such as Art. 9 para. 2 b) are relevant. Your applicant data will be treated confidentially at all times. Should we wish to process your applicant data for a purpose not mentioned above, we will inform you of this in advance.

Origin (source) and categories of personal data processed

The categories of personal data processed include, in particular, your master data (first name, last name, name affixes, nationality), contact data (private address, (mobile) phone number, e-mail address) and other data relating to the application process (cover letter, certificates, questionnaires, interviews, qualifications and previous activities). If you have also voluntarily provided special categories of personal data (e.g. health data, religious affiliation, degree of disability) in the letter of application or in the course of the application process, such data will only be processed if you have consented to this or if a legal authorization justifies this. As a rule, your personal data is collected directly from you as part of the recruitment process. In addition, we may have received data from third parties (e.g. job placement agencies) to whom you have provided your data for disclosure. In addition, we process personal data that we have permissibly obtained from publicly accessible sources (e.g. professional social networks). In this respect, the processing of your data is based on Article 6 (1) b) GDPR.

Recipients (categories) of personal data

Within the company, only those persons and offices (management, personnel administration, specialist department, works council) will receive your personal data that require it for the hiring decision and for the fulfillment of our pre-contractual/contractual and legal obligations.

 • External bodies (contractual partners) insofar as they are necessary for the fulfillment of the contract. External contractors (service companies) in accordance with Art. 28 GDPR to handle the processing of data on our behalf:
  External EDP service providers, personnel consultants, recruiters, temporary employment agency, waste disposal service providers
 • Other external bodies, group-affiliated companies or other external bodies for the fulfillment of the above-mentioned purposes, insofar as the data subject has declared his written consent, this is necessary for the fulfillment of the contract or a transfer is permissible for predominant legitimate interest:
  Credit institutions (in order to reimburse travel expenses, for example), tax advisors

Transfer to third countries

Personal data will not be transferred outside the European Union.

Duration of storage / deletion

According to the legal retention period:

 • 3 months for unsolicited applications (e-mail), digital applications in general.
 • 6 months for applications due to job advertisement for consideration of the AGG.

We will delete your personal data no later than six months after completion of the application process if an employment relationship is not established. This does not apply if legal regulations prevent deletion or if further storage is necessary for purposes of evidence or if you have consented to longer storage. If we are unable to offer you a vacant position, but believe on the basis of your profile that your application may be of interest for future job offers, we will store your personal application data in addition, provided that we have your express consent to do so.

Corresponding data will also be deleted in accordance with Art. 17 GDPR if

 • the storage of the data is no longer necessary,
 • the data subject has revoked his or her consent to data processing,
 • the data has been processed unlawfully,
 • a legal obligation to delete exists under EU or national law.

Rights of the data subject

 • Information about the data stored about you (Art. 15 GDPR).
  In particular, you can request information about the processing purposes, the category of personal data, the categories of recipients to whom your data has been or will be disclosed, the planned storage period, the existence of a right to rectification, erasure, restriction of processing or objection, the existence of a right of complaint, the origin of your data if it has not been collected by us, and the existence of automated decision-making, including profiling, and, if applicable, meaningful information about its details.
 • Correction - should incorrect personal data be processed (Art. 16 GDPR),
 • Erasure and restriction as well as objection to processing (Art. 17, 18 and 21 GDPR)
 • Right to data transfer (Art. 20 GDPR)
  To receive your personal data that you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format or to request that it be transferred to another controller.
 • Withdrawal of consent (Art. 7(3) GDPR)
  This has the consequence that we may no longer continue the data processing based on this consent for the future
 • Right of appeal to the competent supervisory authority (Art. 77 GDPR)
  The data protection supervisory authority responsible for us is:
  Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 18, 91522 Ansbach, Germany

Right of objection

If we process your data to protect legitimate interests pursuant to Art. 6 (1) f) GDPR, you may object to this processing on grounds relating to your particular situation. We will then no longer process your personal data unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing that override your interests, rights and freedoms, or the processing serves to assert, exercise or defend legal claims. You have the right to object to processing of your personal data for direct marketing purposes without giving reasons.

Right to withdraw consent

Every data subject has the right within the meaning of Art. 6 (1) a) or Art. 9 (2) a) to revoke individual or all consents given for e.g. contract performance at any time and without disadvantage to him/herself, without the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the revocation being affected.

Please address the revocation of consent as well as objections in writing to:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Strasse 25, 90431 Nuremberg, Germany
datenschutzwiegelde

Automated decision-making and profiling

No automated decision-making procedures according to Art. 22 GDPR or other profiling measures Art. 4 No. 4 GDPR are used.

Actuality and change of this information duty according to Art. 13 and Art. 14 GDPR

This data protection information obligation is currently valid and has the status October 2020.

Among other things, due to changes in legal or regulatory requirements, it may be necessary to amend this information. You can access and print out the current data protection information obligation at any time on the website https://wiegel.co/data-protection/#application.

Duty to provide information pursuant to Art. 13 and Art. 14 Name and contact details of the data protection officerof interested parties.

Last update: July 27, 2021 

 

Data controller

Name and contact details of the data controller

  WIEGEL Aitrach Feuerverzinken GmbH
  An der Chaussee 5, 88319 Aitrach
  IČ DPH DE279209786, Registergericht Ulm HRB 726914
  whf.infowiegelde

  WIEGEL Bodelshausen Feuerverzinken GmbH
  Höfelstraße 11 - 13, 72411 Bodelshausen
  IČ DPH DE813316241, Registergericht Stuttgart HRB 382265
  wof.infowiegelde

  WIEGEL Bopfingen Feuerverzinken GmbH
  Carl-Zeiss-Straße 7, 73441 Bopfingen
  IČ DPH DE144638082, Registergericht Ulm HRB 520059
  wpf.infowiegelde

  WIEGEL Breitengüßbach Feuerverzinken GmbH
  Industriering 23 , 96149 Breitengüßbach
  IČ DPH DE813328769, Registergericht Bamberg HRB 4519
  wbf.infowiegelde

  WIEGEL Denkendorf Feuerverzinken GmbH
  Alemannenstraße 12, 85095 Denkendorf
  IČ DPH DE279209794, Registergericht Ingolstadt HRB 6054
  wdf.infowiegelde

  TKS Telekommunikationsbau Services GmbH
  Bahnhofstraße 7, 39307 Genthin, OT Dretzel
  IČ DPH DE264857935, Registergericht Stendal HRB 8796
  infotks-dretzelde

  WIEGEL Eching Feuerverzinken GmbH
  Dieselstraße 31, 85386 Eching
  IČ DPH DE813316225, Registergericht München HRB 139871
  wef.infowiegelde

  WIEGEL Essenbach Feuerverzinken GmbH
  Siemensstraße 15, 84051 Essenbach
  IČ DPH DE279209809, Registergericht Landshut HRB 8598
  wsf.infowiegelde

  WIEGEL Feuchtwangen Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Landersfeld 104, 91555 Feuchtwangen
  IČ DPH DE147635012, Registergericht Ansbach HRA 4061
  wff.infowiegelde

  WIEGEL Graben Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Zeppelinstraße 4, 86836 Graben
  IČ DPH DE132907842, Registergericht Augsburg HRA 18275
  waf.infowiegelde

  WIEGEL Großostheim Feuerverzinken GmbH
  Bauhofstraße 21, 63762 Großostheim
  IČ DPH DE813321056, Registergericht Aschaffenburg HRB 8229
  sgf.infowiegelde

  WIEGEL Grüna Feuerverzinken GmbH
  Mittelbacher Straße 11, 09224 Chemnitz, OT Grüna
  IČ DPH DE813316268, Registergericht Chemnitz HRB 19212
  wgf.infowiegelde

  WIEGEL Günzburg Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Kimmerle-Ring 3, 89312 Günzburg
  IČ DPH DE259908772, Registergericht Memmingen HRA 11631
  wzf.infowiegelde

  WIEGEL Ichtershausen Feuerverzinken GmbH
  Industriestraße 5, 99334 Amt Wachsenburg / GWG Thörey
  IČ DPH DE813312682, Registergericht Jena HRB 112004
  wif.infowiegelde

  WIEGEL Isseroda Pulverbeschichten GmbH & Co KG
  OT Isseroda, Troistedter Weg 13, 99428 Grammetal
  IČ DPH DE133499487, Registergericht Jena HRA 102476
  wip.infowiegelde

  WIEGEL Jena Feuerverzinken GmbH
  Göschwitzer Straße 44, 07745 Jena
  IČ DPH DE279209817, Registergericht Jena HRB 507062
  wjf.infowiegelde

  WIEGEL Kittlitz Feuerverzinken GmbH
  Am Flössel 8 / Gewerbepark, 02708 Löbau, OT Kittlitz
  IČ DPH DE813328785, Registergericht Dresden HRB 20308
  wkf.infowiegelde

  WIEGEL Lauchhammer Feuerverzinken GmbH
  Salzseestraße 1-5, 01979 Lauchhammer
  IČ DPH DE813316209, Registergericht Cottbus HRB 6409 CB
  wlf.infowiegelde

  WIEGEL Neuwied Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Rudolf-Diesel-Straße 9, 56566 Neuwied
  IČ DPH DE811628993, Registergericht Montabaur HRA 11827
  wwf.infowiegelde

  WIEGEL Plankstadt Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Brauereistraße 16, 68723 Plankstadt
  IČ DPH DE319066575, Registergericht Mannheim HRA 708276
  wfp.infowiegelde

  WIEGEL Plattling Feuerverzinken GmbH
  Pankofen Mühle 2, 94447 Plattling
  IČ DPH DE813312658, Registergericht Deggendorf HRB 2359
  kpf.infowiegelde

  WIEGEL Parey GmbH & Co KG
  Hans-Wiegel-Straße 1, 39319 Jerichow, OT Redekin
  IČ DPH DE132518009, Registergericht Stendal HRA 2639
  infowiegel-pareyde

  WIEGEL Rheinau Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Im Kirchkopf 6, 77866 Rheinau
  IČ DPH DE262522469, Registergericht Freiburg HRA 701198
  wuf.infowiegelde

  WIEGEL Trusetal Feuerverzinken GmbH
  Im Beierstal 9, 98596 Brotterode-Trusetal
  IČ DPH DE813321048, Registergericht Jena HRB 305902
  wtf.infowiegelde

  WIEGEL Zittau Korrosionsschutz GmbH
  Dittelsdorfer Straße 8, 02763 Zittau
  IČ DPH DE158000561, Registergericht Dresden HRB 5527
  ksz.infowiegelde

  WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
  Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg
  IČ DPH DE133499157, Registergericht Nürnberg HRA 10226
  infowiegelde

  WIEGEL Management & Consulting GmbH
  Hans-Bunte-Str. 25, 90431 Nürnberg
  IČ DPH DE249753197, Registergericht Nürnberg HRB 22712
  WMC.infowiegelde

  WIEGEL Innovation und Technologie GmbH
  Hans-Bunte-Str. 25, 90431 Nürnberg
  IČ DPH DE323265758, Registergericht Nürnberg HRB 35860
  WIT.infowiegelde

  WIEGEL Höchstadt Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Etzelskirchener Straße 5, 91315 Höchstadt a.d.Aisch
  IČ DPH DE288639603, Registergericht Fürth HRA 10132
  wmf.infowiegelde

  PBH Pulverbeschichtung Höchstadt GmbH
  Etzelskirchener Straße 7, 91315 Höchstadt a.d.Aisch
  IČ DPH DE304615128, Registergericht Fürth HRB 15363
  infopbh-pulverde

Name and contact details of the data protection officer

Gisela Pöllinger
Datenschutz Pöllinger GmbH 
Dresdner Str. 38, 92318 Neumarkt, Germany

Phone: +49 9181 270 577-0
datenschutzdatenschutz-poellingerde

Processing framework

Purpose and legal basis for processing Art. 6, para. 1, lit. a, b, f GDPR

Customer data / prospective customer data:

Collection, processing or use of personal data is carried out to fulfill the business purpose such as pre-contractual measures (e.g. to prepare offers, process inquiries) to fulfill contractual obligations (order-, order- payment processing, invoicing), to deliver goods and services (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR), as well as to maintain business contact and to inform the business partner about new products and service offers (para. 1 lit. f GDPR). In addition, we may also process your data for the exercise of domiciliary rights (video surveillance of public premises pursuant to Art. 6 para. 1 f) GDPR in conjunction with. § 26 para.1 BDSG-neu). Furthermore, there is a legal obligation to process (e.g. due to tax law requirements), (Art. 6 para. 1 lit. c GDPR)

Categories of personal data that are processed:

Essential categories of data are:

 • Name
 • Address
 • Contact data of contact persons in the company (first name, last name)
 • Communication data (telephone number, mobile number, email address, fax number)
 • Customer number as well as order and delivery data for the purpose of initiation
 • Order and contract data
 • Billing and payment data Bank details, Sepa mandate

  Origin (source) of the data

  The stored data was collected in the context of our contractual relationship and for the initiation of contracts and individual orders, or it has arisen in the context of business relations and business initiation. The data is stored for the purpose of fulfilling and processing the orders placed with us as well as the documentation and archiving obligations under commercial and tax law. Capture from entries in the ERP system, signatures from e-mail and documents. In this respect, the processing of your data is based on Article 6 (1), lit. b,c,f GDPR.

   Recipients (categories) of personal data

   • Public bodies that receive data on the basis of legal regulations:
    Financial authorities
   • Internal bodies involved in the execution of the respective business processes:
    Management, administration, accounting, controlling, production, design, project department, documentation, sales, shipping (logistics), purchasing, technology and IT
   • External entities (contractual partners) as far as they are necessary for the fulfillment of the contract. External contractors (service companies) in accordance with Art. 28 GDPR to handle the processing of data on our behalf:
    ...
   • Other external bodies: group-affiliated companies or other external bodies for the fulfillment of the above-mentioned purposes, insofar as the data subject has declared his written consent, this is necessary for the fulfillment of the contract or a transfer is permissible for predominant legitimate interest:
    Credit in According to the legal retention period:stitution, tax advisor, business and payroll tax and tax auditors, Creditreform, lawyer, customs

   Transfer to third countries

   Personal data will not be transferred outside the European Union.

   ...

   According to the legal retention period:

   • 10 years for annual financial statements, opening balances, commercial and business books, records, work instructions, organizational documents, invoices and accounting vouchers (HGB, AO, EStG, KStG, GewStG, UStG, AktG, GmbHG, GenG)
   • 6 years for commercial and business letters and for other documents (HGB, BGB)
   • 30 years for enforceable titles, limitation periods according to §§ 195 ff of the German Civil Code (BGB)

   The following data will be deleted in accordance with Art. 17 GDPR if

   • the storage of the data is no longer necessary,
   • the data subject has revoked his/her consent to data processing,
   • the data has been processed unlawfully
   • a legal obligation to delete exists under EU or national law.

   Restriction of processing in accordance with Article 18

   If, in the case of non-automated data processing, erasure is not possible or possible only with disproportionate effort due to the special nature of the storage and if the data subject's interest in erasure is to be regarded as minor, the data subject's right to and the controller's obligation to erase personal data pursuant to Article 17(1) of Regulation (EU) 2016/679 shall not apply, in addition to the exceptions set out in Article 17(3) of Regulation (EU) 2016/679. In this case, erasure shall be replaced by restriction of processing pursuant to Article 18 of Regulation (EU) 2016/679. Sentences 1 and 2 shall not apply if the personal data have been processed unlawfully.

   Rights of the data subject

   • Information about the data stored about you (Art. 15 GDPR).
    In particular, you can request information about the processing purposes, the category of personal data, the categories of recipients to whom your data have been or will be disclosed, the planned storage period, the existence of a right to rectification, erasure, restriction of processing or objection, the existence of a right of complaint, the origin of your data if it has not been collected by us, and the existence of automated decision-making, including profiling, and, if applicable, meaningful information about its details.
   • Correction - should incorrect personal data be processed (Art. 16 GDPR).
   • Erasure and restriction as well as objection to processing (Art. 17, 18 and 21 GDPR).
   • Right to data transfer (Art. 20 GDPR).
    To receive your personal data that you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format or to request that it be transferred to another controller.
   • Withdrawal of consent (Art. 7(3) GDPR).
    This has the consequence that we may no longer continue the data processing based on this consent for the future. 
   • Right to lodge a complaint with the competent supervisory authority (Art. 77 GDPR)
    The data protection supervisory authority responsible for us is:
    Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 18, 91522 Ansbach, Germany

   Right of objection

   If your personal data is processed on the basis of legitimate interests pursuant to Art. 6 (1) p. 1 lit. f GDPR, you have the right to object to the processing of your personal data pursuant to Art. 21 GDPR, insofar as there are grounds for doing so that arise from your particular situation or the objection is directed against direct advertising. In the latter case, you have a general right to object, which is implemented by us without specifying a particular situation.

   Right to withdraw consent

   Every data subject has the right within the meaning of Art. 6(1)(a) or Art. 9(2)(a) to revoke individual or all consents given for e.g. contract performance at any time and without disadvantage to him/herself, without the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the revocation being affected.

   Please address the revocation of consent as well as objections in writing to:

   WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
   Hans-Bunte-Strasse 25, 90431 Nuremberg, Germany
   datenschutzwiegelde

   Automated decision-making and profiling

   No automated decision-making procedures according to Art. 22 GDPR or other profiling measures Art. 4 No. 4 GDPR are used.

   Actuality and change of this information duty according to Art. 13 and Art. 14 GDPR

   This data protection information obligation is currently valid and has the status October 2020.

   Among other things, due to changes in legal or regulatory requirements, it may be necessary to amend this information. You can access and print out the current data protection information obligation at any time on the website https://wiegel.de/datenschutz/#business.

   Obligation to inform suppliers according to Art. 13 and Art. 14 GDPR

   Last update: July 27, 2021 

    

   Data controller

   Name and contact details of the data controller

    WIEGEL Aitrach Feuerverzinken GmbH
    An der Chaussee 5, 88319 Aitrach
    IČ DPH DE279209786, Registergericht Ulm HRB 726914
    whf.infowiegelde

    WIEGEL Bodelshausen Feuerverzinken GmbH
    Höfelstraße 11 - 13, 72411 Bodelshausen
    IČ DPH DE813316241, Registergericht Stuttgart HRB 382265
    wof.infowiegelde

    WIEGEL Bopfingen Feuerverzinken GmbH
    Carl-Zeiss-Straße 7, 73441 Bopfingen
    IČ DPH DE144638082, Registergericht Ulm HRB 520059
    wpf.infowiegelde

    WIEGEL Breitengüßbach Feuerverzinken GmbH
    Industriering 23 , 96149 Breitengüßbach
    IČ DPH DE813328769, Registergericht Bamberg HRB 4519
    wbf.infowiegelde

    WIEGEL Denkendorf Feuerverzinken GmbH
    Alemannenstraße 12, 85095 Denkendorf
    IČ DPH DE279209794, Registergericht Ingolstadt HRB 6054
    wdf.infowiegelde

    TKS Telekommunikationsbau Services GmbH
    Bahnhofstraße 7, 39307 Genthin, OT Dretzel
    IČ DPH DE264857935, Registergericht Stendal HRB 8796
    infotks-dretzelde

    WIEGEL Eching Feuerverzinken GmbH
    Dieselstraße 31, 85386 Eching
    IČ DPH DE813316225, Registergericht München HRB 139871
    wef.infowiegelde

    WIEGEL Essenbach Feuerverzinken GmbH
    Siemensstraße 15, 84051 Essenbach
    IČ DPH DE279209809, Registergericht Landshut HRB 8598
    wsf.infowiegelde

    WIEGEL Feuchtwangen Feuerverzinken GmbH & Co KG
    Landersfeld 104, 91555 Feuchtwangen
    IČ DPH DE147635012, Registergericht Ansbach HRA 4061
    wff.infowiegelde

    WIEGEL Graben Feuerverzinken GmbH & Co KG
    Zeppelinstraße 4, 86836 Graben
    IČ DPH DE132907842, Registergericht Augsburg HRA 18275
    waf.infowiegelde

    WIEGEL Großostheim Feuerverzinken GmbH
    Bauhofstraße 21, 63762 Großostheim
    IČ DPH DE813321056, Registergericht Aschaffenburg HRB 8229
    sgf.infowiegelde

    WIEGEL Grüna Feuerverzinken GmbH
    Mittelbacher Straße 11, 09224 Chemnitz, OT Grüna
    IČ DPH DE813316268, Registergericht Chemnitz HRB 19212
    wgf.infowiegelde

    WIEGEL Günzburg Feuerverzinken GmbH & Co KG
    Kimmerle-Ring 3, 89312 Günzburg
    IČ DPH DE259908772, Registergericht Memmingen HRA 11631
    wzf.infowiegelde

    WIEGEL Ichtershausen Feuerverzinken GmbH
    Industriestraße 5, 99334 Amt Wachsenburg / GWG Thörey
    IČ DPH DE813312682, Registergericht Jena HRB 112004
    wif.infowiegelde

    WIEGEL Isseroda Pulverbeschichten GmbH & Co KG
    OT Isseroda, Troistedter Weg 13, 99428 Grammetal
    IČ DPH DE133499487, Registergericht Jena HRA 102476
    wip.infowiegelde

    WIEGEL Jena Feuerverzinken GmbH
    Göschwitzer Straße 44, 07745 Jena
    IČ DPH DE279209817, Registergericht Jena HRB 507062
    wjf.infowiegelde

    WIEGEL Kittlitz Feuerverzinken GmbH
    Am Flössel 8 / Gewerbepark, 02708 Löbau, OT Kittlitz
    IČ DPH DE813328785, Registergericht Dresden HRB 20308
    wkf.infowiegelde

    WIEGEL Lauchhammer Feuerverzinken GmbH
    Salzseestraße 1-5, 01979 Lauchhammer
    IČ DPH DE813316209, Registergericht Cottbus HRB 6409 CB
    wlf.infowiegelde

    WIEGEL Neuwied Feuerverzinken GmbH & Co KG
    Rudolf-Diesel-Straße 9, 56566 Neuwied
    IČ DPH DE811628993, Registergericht Montabaur HRA 11827
    wwf.infowiegelde

    WIEGEL Plankstadt Feuerverzinken GmbH & Co KG
    Brauereistraße 16, 68723 Plankstadt
    IČ DPH DE319066575, Registergericht Mannheim HRA 708276
    wfp.infowiegelde

    WIEGEL Plattling Feuerverzinken GmbH
    Pankofen Mühle 2, 94447 Plattling
    IČ DPH DE813312658, Registergericht Deggendorf HRB 2359
    kpf.infowiegelde

    WIEGEL Parey GmbH & Co KG
    Hans-Wiegel-Straße 1, 39319 Jerichow, OT Redekin
    IČ DPH DE132518009, Registergericht Stendal HRA 2639
    infowiegel-pareyde

    WIEGEL Rheinau Feuerverzinken GmbH & Co KG
    Im Kirchkopf 6, 77866 Rheinau
    IČ DPH DE262522469, Registergericht Freiburg HRA 701198
    wuf.infowiegelde

    WIEGEL Trusetal Feuerverzinken GmbH
    Im Beierstal 9, 98596 Brotterode-Trusetal
    IČ DPH DE813321048, Registergericht Jena HRB 305902
    wtf.infowiegelde

    WIEGEL Zittau Korrosionsschutz GmbH
    Dittelsdorfer Straße 8, 02763 Zittau
    IČ DPH DE158000561, Registergericht Dresden HRB 5527
    ksz.infowiegelde

    WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
    Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg
    IČ DPH DE133499157, Registergericht Nürnberg HRA 10226
    infowiegelde

    WIEGEL Management & Consulting GmbH
    Hans-Bunte-Str. 25, 90431 Nürnberg
    IČ DPH DE249753197, Registergericht Nürnberg HRB 22712
    WMC.infowiegelde

    WIEGEL Innovation und Technologie GmbH
    Hans-Bunte-Str. 25, 90431 Nürnberg
    IČ DPH DE323265758, Registergericht Nürnberg HRB 35860
    WIT.infowiegelde

    WIEGEL Höchstadt Feuerverzinken GmbH & Co KG
    Etzelskirchener Straße 5, 91315 Höchstadt a.d.Aisch
    IČ DPH DE288639603, Registergericht Fürth HRA 10132
    wmf.infowiegelde

    PBH Pulverbeschichtung Höchstadt GmbH
    Etzelskirchener Straße 7, 91315 Höchstadt a.d.Aisch
    IČ DPH DE304615128, Registergericht Fürth HRB 15363
    infopbh-pulverde

   Name and contact details of the data protection officer

   Gisela Pöllinger
   Datenschutz Pöllinger GmbH
   Dresdner Str. 38, 92318 Neumarkt, Germany

   Phone: +49 9181 270 577-0
   datenschutzdatenschutz-poellingerde

   Processing framework and origin of data

   Purpose and legal basis for processing Art. 6, para. 1, lit. a, b, c, f GDPR

   Supplier data:

   Collection, processing or use of personal data is carried out for the fulfillment of the business purpose to order offers, order confirmations, invoices, goods and services as well as to maintain business contact and information by the supplier (Art. 6 para. 1 lit. a, b, f EU-GDPR). In addition, we may also process your data for the exercise of domiciliary rights (video surveillance of public premises pursuant to Art. 6 para. 1 f) GDPR in conjunction with. § 26 para.1 BDSG-neu. Furthermore, there is a legal obligation to process, e.g. due to tax law requirements (Art. 6 para. 1 lit. c GDPR).

   Categories of personal data that are processed:

   Essential categories of data are:

   • Name
   • Adress
   • Contact data of contact persons in the company (first name, last name)
   • Communication data (telephone number, mobile number, email address, fax number)
   • Customer number as well as order and delivery data for the purpose of initiation
   • Order and contract data,
   • Billing and payment data

   Origin (source) of the data

   The stored data was collected in the context of our contractual relationship and for the initiation of contracts and individual orders, or it has arisen in the context of business relations and business initiation. The data is stored for the purpose of fulfilling and processing the orders placed with us as well as the documentation and archiving obligations under commercial and tax law.

   Recipients (categories) of personal data

   • Public bodies that receive data on the basis of statutory regulations:
    Financial authorities 
   • Internal bodies involved in the execution of the respective business processes:
    Management, accounting, controlling, production, documentation, construction, project department, sales, purchasing, technology and IT 
   • External bodies (contractual partners) as far as they are necessary for the fulfillment of the contract. External contractors (service companies) in accordance with Art. 28 GDPR to handle the processing of data on our behalf: 
    External IT service provider, software provider, waste disposal company
   • Other external bodies: group-affiliated companies or other external bodies for the fulfillment of the above-mentioned purposes, insofar as the data subject has declared his written consent, this is necessary for the fulfillment of the contract or a transfer is permissible for predominant legitimate interest:
    Credit institution, tax advisor, business and payroll tax and tax auditors, Creditreform, lawyer, customs

   Transfer to third countries

   Personal data will not be transferred outside the European Union.

   Duration of storage / deletion

   • 10 years for annual financial statements, opening balances, commercial and business books, records, work instructions, organizational documents, invoices and accounting vouchers (HGB, AO, EStG, KStG, GewStG, UStG, AktG, GmbHG, GenG)
   • 6 years for commercial and business letters and for other documents (HGB, BGB)
   • 30 years for enforceable titles, limitation periods according to §§ 195 ff of the German Civil Code (BGB)

   The following data will be deleted in accordance with Art. 17 GDPR:

   • When the storage of the data is no longer necessary.
   • If the data subject has revoked his or her consent to data processing
   • If the data has been processed unlawfully
   • If there is a legal obligation to delete according to EU or national law

   Restriction of processing in accordance with Article 18

   If, in the case of non-automated data processing, erasure is not possible or possible only with disproportionate effort due to the special nature of the storage and if the data subject's interest in erasure is to be regarded as minor, the data subject's right to and the controller's obligation to erase personal data pursuant to Article 17(1) of Regulation (EU) 2016/679 shall not exist, in addition to the exceptions set out in Article 17(3) of Regulation (EU) 2016/679. In this case, erasure shall be replaced by restriction of processing pursuant to Article 18 of Regulation (EU) 2016/679. Sentences 1 and 2 shall not apply if the personal data have been processed unlawfully.

   Rights of the data subject

   • Information about the data stored about you (Art. 15 GDPR).
    In particular, you can request information about the processing purposes, the category of personal data, the categories of recipients to whom your data have been or will be disclosed, the planned storage period, the existence of a right to rectification, erasure, restriction of processing or objection, the existence of a right of complaint, the origin of your data if it has not been collected by us, and the existence of automated decision-making, including profiling, and, if applicable, meaningful information about its details.
   • Correction - should incorrect personal data be processed (Art. 16 GDPR).
   • Erasure and restriction as well as objection to processing (Art. 17, 18 und 21 GDPR) 
   • Right to data transfer (Art. 20 GDPR)
    To receive your personal data that you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format or to request that it be transferred to another controller. 
   • Withdrawal of consent (Art. 7 Abs. 3 GDPR)
    This has the consequence that we may no longer continue the data processing based on this consent for the future. 
   • Right to lodge a complaint with the competent supervisory authority (Art. 77 GDPR) 
    The data protection supervisory authority responsible for us is:
    Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 18, 91522 Ansbach, Germany

   Right of objection

   If your personal data is processed on the basis of legitimate interests pursuant to Art. 6 (1) p. 1 lit. f GDPR, you have the right to object to the processing of your personal data pursuant to Art. 21 GDPR, insofar as there are grounds for doing so that arise from your particular situation or the objection is directed against direct advertising. In the latter case, you have a general right to object, which is implemented by us without specifying a particular situation.

   Right to withdraw consent

   Every data subject has the right within the meaning of Art. 6(1)(a) or Art. 9(2)(a) to revoke individual or all consents given for e.g. contract performance at any time and without disadvantage to him/herself, without the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent up to the revocation being affected.

   Please address the revocation of consent as well as objections in writing to:

   WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
   Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nuremberg, Germany 
   datenschutzwiegelde

   Automated decision-making and profiling

   No automated decision-making procedures according to Art. 22 GDPR or other profiling measures Art. 4 No. 4 GDPR are used.

   Actuality and change of this information duty according to Art. 13 and Art. 14 GDPR

   This data protection information obligation is currently valid and has the status October 2020.

   Among other things, due to changes in legal or regulatory requirements, it may be necessary to amend this information. You can access and print out the current data protection information obligation at any time on the website https://wiegel.co/data-protection/#supply.

   Vaša oceľ v dobrých rukách.